Month: January 2019

A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Hôm nay chủ nhật ngày 12 11 đệ tử Diệu Âm chúng con vâng lời Ân Sư chỉ dạy phát Bồ Đề Tâm mua các loài chúng sanh phóng sanh và tụng Kinh Vô Lượng Thọ cúng thí thực

A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật Hôm nay chủ nhật ngày 12/11, đệ tử Diệu Âm chúng con vâng lời Ân Sư chỉ dạy, phát Bồ Đề Tâm mua các loài chúng sanh phóng sanh và tụng Kinh Vô Lượng Thọ , cúng thí thực.. Nguyện đem công đức

Cơ hội lớn thì chấp nhận đối đầu thách thức lớn

Cơ hội lớn thì chấp nhận đối đầu thách thức lớn! Anh chị em nào dám đối đầu thách thức lớn cho em học hỏi kinh nghiệm với!Cơ hội lớn thì chấp nhận đối đầu thách thức lớn! Anh chị em nào dám đối đầu thách thức lớn cho em học hỏi kinh nghiệm với!